ЗА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Община Средец

Община Средец е разположена в югоизточна България, в южната част на Югоизточния район и югозападната част на Бургаска област. Общината влиза в състава на 13-те общини в Бургаска област. Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици в страната с площ от 1146 кв.км, което съставлява 7,82% от територията на Югоизточен район, 14,84 % от територията на Бургаска област и 1% от територията на България. Общината обединява 33 населени места, от които 1 град (Средец) и 32 села.

По данни на Националния статистически институт от преброяването на населението и жилищния фонд от 2011 г., ромският етнос е втори по численост в Община Средец.

Към 01.02.2011 г. той наброява 2063 души с относителен дял 15.5%. Към турската етническа група са се самоопределили 230 души. 68 души са се определили като „друга” етническа група /тоест извън българската, турската и ромската/.

Следва да се има в предвид и факта, че по експертни оценки ромският етнос наброява над 3500 души в Община Средец.

Община Средец се стреми да гарантира равен достъп до качествено образование за всяко дете, чрез интегриране на система от мерки, насочени от една страна към повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, а от друга към по- пълно обхващане на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст в детските градини и училища. За учебната 2018/2019 г. на територията на общината (функционират 3 основни училища (две средищни и едно защитено), 1 средно училище, 1 професионална гимназия, 5 детски градини и 1 ученическо общежитие. Общия брой на учениците за учебната 2017/2018 г. в 5 училища е 1134. От тях по експертни оценки над 60% са ученици в уязвимо социално положение. През учебната 2017/2018 година брой на децата на 5 и 6 r. посещаващи детска градина са 257. По данни на Дирекция „Образование” към община Средец, през 2017/2018a. от 1-4 клас са записани 629 деца, брой ученика на ресурсно подпомагане — 48. Всички деца подлежат на записване в първи клас саобхванати.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.