Проблемни сектори

Образование

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда

Цели за изпълнение

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища. 2. Повишаване на качеството на образование в обособените детски градини и училища в големите ромски квартали и в селските региони, в които учат предимно ромски деца. 3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.

6. Приобщаване и приемане на родителите роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

7. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

8. Въвеждане на практиката на образователен медиатор в системата на подготвителния клас и средното образование.

Здравеопазване

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми

Цели за изпълнение

1. Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване.

2. Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

3. Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. Развиване на медиаторството и на различни форми на работа за и във общността (здравно-социални центрове и др.).

4. Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация. 5. Разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, чрез предприемане на законодателни инициативи по отношение на здравното осигуряване на социално слабите, в това число и на дълготрайно безработните.

Жилищни условия

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

Цели за изпълнение

1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население, целящи осигуряването на съвременна жилищна среда.

2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали.

3. Продължаване на процеса на изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри, които да обхванат зони с компактно ромско население и установените нови зони за жилищно строителство.

4. Актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени.

5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура – водоснабдяване, канализация, улична мрежа и благоустрояване, и др.

6. Изграждане, осигуряване на социални жилища.

7. Осигуряване на подходящо алтернативно жилищно настаняване в случай на евикция на ромски семейства от домовете, които обитават незаконно, или при опасност за тяхната сигурност и здраве.

8. Усъвършенстване и допълване на законодателството в областта на жилищните условия.

9. Изграждане/реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.

10. Формиране на отношение на отговорен и добър стопанин при предоставяне на право на ползване на недвижим имот. Привличане на НПО и изявени лица от общността по места за изграждане на съвременни поведенчески модели.

Заетост

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях

Цели за изпълнение

1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация на безработни роми, както и на заети роми в съответствие с професии, търсени на пазара на труда.

2. Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за ключови компетентности.

3. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес. 4. Конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст заедно с представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на ромската общност.

5. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.

6. Въвеждане на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност, субсидирана заетост и др.

7. Активизиране на продължително безработни и икономически неактивни лица чрез насърчаване на трудовото медиаторство.

8. Насърчаване заетостта на зелени работни места чрез субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване на качествена заетост и опазване на околната среда.

Върховенство на закона и недискриминация

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата“

Цели за изпълнение

 1. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи.

2. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.

3. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи.

4. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт.

5. Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и икономическо участие в обществения живот.

6. Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата.

7. Повишаване на институционалната и на обществената чувствителност и нетърпимост към прояви на дискриминация и „език на омразата“. Приоритетно предприемане на мерки за превенция на етнически мотивирана радикализация особено в младежка възраст.

8. Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност.

9. Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, Съвета на Европа и ЕС и използване на съществуващите в ЕС инструменти.

10. Повишаване на правната култура във връзка с придобиването, ползването и съхраняването на български лични документи.

Култура и медии

Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество

Цели за изпълнение

1. Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромите.

2. Развитие на любителското изкуство сред ромите като предпоставка за професионално развитие и реализация.

3. Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот.

Източник: Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020