Материали

Тук може да откриете аналитични и образователни материали, които допринасят за по доброто – разбиране на необходимостта от социалното включване на уязвими групи в общността. Образователните материали ще спомогнат за ефективната интеграция на малцинствените групи както в образователната среда, така и в обществото като цяло.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.