Събития

Форум за социално включване на представители на маргинализирани групи в град Средец

В град Средец се състоя работна среща „Форум за социално включване“. Събитието се проведе в рамките на два дни (9 и 10 май). В него взеха участие представители на ромската общност от областта, неправителствени организации, местната власт. По време на събитието бяха обсъдени основните предизвикателства и проблеми на включването на социално уязвими групи и възможни решения. Гост беше г-жа Росица Иванова, Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Срещата е част от дейността „Форум за социално включване“ по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“. Предвижда се и изграждане на информационна платформа за социално включване www.youcantoo.eu, която цели да улесни процесите по интеграция на представителите на целевата група.

Проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирана от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с бенефициент община Средец.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.