Местни инициативни групи

Местни инициативни групи

По време на форума бяха формирани местни инициативни групи. В тях се включиха представители на социално- уязвими групи, местна власт, гражданско общество и образователни институции и организации. Бяха дефинирани основни проблеми, водещи за общността, като ниска квалификация на уязвимите групи, липса на заетост и дискриминация. Активисти от общността планираха различни инициативи, които да спомогнат за разрешаването на тези проблеми от страна на инициативните групи в сътрудничество с местната власт, гражданското общество и неправителствения сектор.

Местните инициативни групи представляват формирования по проблемни сектори в общността /здравеопазване, безработица, образование, недискриминация и т.н./, които ще осъществяват дейности насочени към обучение на представителите на заинтересованите страни, за добра и ефективна комуникация, за водене на спорове, за застъпничество, за решаване на конфликти, за планиране, изпълнението и наблюдението на мерки (приобщаващо планиране), за прилагане на принципите на недискриминация в инициативите за социално-икономическа интеграция, за активиране и сплотяване на общността чрез подхода за развитие на общността, за разработване на проекти, т.н. Проблемните сектори, както и членовете на местните инициативни групи ще бъдат определени по време на въвеждащата среща между заинтересованите страни.

Включи се в инициативна група и стани част от създаването на една по – добра среда в град Средец.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.