Мрежа за социално включване

Мрежа за социално включване

Мрежата за социално включване, има за цел да подпомогне социалната интеграция на уязвимите групи от община Средец. Нейната цел е да създаде условия за по – добра комуникация между страните, както и да спомогне за по – добрата реализация на отделния индивид в обществото. В мрежата за социално включване са включени представители на работодатели, на гражданското общество и местната власт, образователни институции и организации, чиято цел е да подобрят качеството на живот на гражданите от социално уязвими групи, както и да спомогнат в процеса на тяхната социална интергация.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.