Култура

Дефиницията на ЮНЕСКО за КУЛТУРА е:

„Kултура е множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група, тя обхваща освен изкуството и литературата, начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията.“

Като всяка култура ромската култура е духовна и материална.

Духовната страна на ромската култура в различните ромски общности е пряко свързана със следните основни елементи: начин на живот (уседналост – пътуване); религиозни вярвания (християнство – ислям и др.); майчин език (ромски – не-ромски)

Поради обективни причини ромската духовна култура все още има предимно устен и активен характер.

Ромската култура се показва чрез ромския празничен календар, специфични обичаи и ритуали, ромските ценности (свобода, семейство, деца, опазване на традициите) вътрешногрупови форми на саморегулиране (ромския съд „мешере“, ромския еснаф „лонджа“, ромските цар и барони, ролите в разширеното ромско семейство и др.) ромския фолклор, традиционните ромски медицински практики и др.

Ромската материална култура в днешни дни все още се изразява в опазване и развитие на типичните за миналото ромски занаяти и техните артефакти. С векове ромите са били познати като изкусни ковачи, дърводелци, джамбази , дресьори на животни и пр.

Една от причините за продължаващото обедняване на ромското население през последния век е упадъкът в тези традиционни форми на поминък, уменията за които преди са били предавани в ромските семейства от поколение на поколение. За щастие, в някои семейства все още се пазят тези традиционни умения за създаване на предмети, които вече се възприемат като приложно изкуство.

В миналото ромите често са били остракирани от обществото на околното население. Векове затворените ромски общности са опазвали традициите си, като са живели отделено. В днешно време ситуацията е различна – ромите трябва да намерят начин да се интегрират, като запазят ценностите на своята култура.


Музей на Ромската Култура

През 1991 г. в Чехия е създаден Музей на Ромската Култура. Той е основан от членове на чешката ромска интелигенция, водена от Яна Хорватова. В началото на неговото съществуване неговата музеят многократно променя своята локация, опитвайки се да преодолее финансови проблеми. През декември 2000 г. Музеят се позиционира в сегашната си сграда на улица Bratislavská в Бърно, която е център на местната ромска общност. В момента музеят се финансира от държавния бюджет.

На 1 декември 2005 г. е открита първата постоянна изложба.

Постоянната експозиция обхваща 6 стаи с площ от 326 м². Тя е посветена на живота, културата и важните събития на римляните по време на тяхната миграция от Индия до наши дни, с акцент върху ситуацията в чешките земи през периода 1945–1989.

Организират се и временни изложби, предимно в сферата на изкуство и фотографията.

Освен изложбите, музеят е и място за ромски изследвания в Централна Европа. С публична библиотека, студентите и другите заинтересовани хора имат възможност да изберат повече от 3000 публикации (книги, списания, компактдискове). Музеят организира лекции, концерти, панелни дебати и курсове по ромски език за обществеността и професионалистите. Следобед клубът е отворен за ромски деца от квартала.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.