За проекта


Нашето бъдеще в нашите ръце

Проект и главна цел: „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, Договор  BG05M9OP001-2.018-0006-С01 по ОП РЧР и Договор BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.

Главната цел на проекта е подобряване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайна интеграция на ромската общност чрез комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.


Специфичните цели по ОП РЧР са насочени към подкрепа за социално включване чрез:

  1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда чрез осигуряване на заетост;
  2. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
  3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
    Специфичната цел по ОП НОИР е насочена към подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

ОБЩА СТОЙНОСТ – 855 524,92 лв., 499 999,23 лв. по  ОП РЧР и 355 525,69 лв. по ОП НОИР, от които 727 196,19 лв. европейско и 128 328,73 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 01.03.2019 г.

КРАЙ: 31.12.2020 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Дейности

Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин.

Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици.

Осигуряване на психологическа подкрепа на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила.

Работа с родителите от етническите малцинства: активизиране, ангажиране и овластяване

Работа с родители и местна общественост за преодоляване на негативни обществени нагласи основани на етнически произход и приемане на различието.

Кариерно консултиране и професионално ориентиране на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование.

Подбор и обучение на безработни лица за придобиване на професионална квалификация.

Включване в трудова заетост.

Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги за уязвими общности.

Повишаване информираността относно социалните и здравните права на уязвими групи. Насърчаване на семейното планиране. Разширяване обхвата на здравните медиатори в община Средец и засилване ролята и капацитета на здравните медиатори. Осигуряване на подходяща служебна среда за функционирането на здравен медиатор в с. Орлинци чрез оборудване на кабинет.

Повишаване на здравната култура

Форум за социално включване

Подбор и включване в трудова заетост.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.