За нас

Сдружение Талантс

Сдружение Талантс е сдружение с нестопанска цел в частна полза, което осъществява дейности в следните направления:

  • подготовка и управление на проекти финансирани по европейски и национални програми;
  • развиване и повишаване на интелектуалната, творческата и физическата култура;
  • сътрудничество на национално и международно ниво с цел разработване и развитие на дейности за обогатяване и утвърждаване на личностните качества на човек и неговото интелектуално и емоционално израстване;
  • провеждане на информационни кампании, семинари и курсове, фестивали, насочени към разширяване на знанията и уменията, обмяната на опит и международното сътрудничество;

  • съдействие за интеграция на уязвими групи;
  • опазване и опознаване на природното и историческо наследство на България;
  • разпространение на принципите на здравна, емоционална, интелектуална култура, спорт, правилен хранителен режим и други.

Екипът на сдружението включва специалисти в следните области: туризъм, предприемачество, реклама и връзки с обществеността, управление на проекти, култура и изкуство, образование и обучение. Членовете на сдружението имат дългогодишен опит като координатори и тренери в редица европейски проекти както в България “Еcology of thought”, “Hello Black sea!”, така и в Франция, Германия и Италия. През последните години работят и по образователни и арт проекти в домове за деца лишени от родителска грижа както и такива с увреждания.

Реализирани проекти:

През 2014 година сдружението проведе проект „София Арт“. Проектът включва създаване на онлайн платформа за клубове по интереси в сферата на културата, изкуствата и социалните дейности. Проектът синтезира контакти и създаде нови възможности за партньорства, представяне и развитие на други проекти. Основната цел на проекта е да интегрира информация за различни школи и центрове, където младите и активни хора да могат да развият своите таланти и да се срещнат с други споделящи техните интереси. Дейностите по проекта подчертаваха и популяризираха изкуството като начин на живот. Основните дейности по проекта бяха: организиране на информационно събитие, на което присъстваха представители на различни организации и институции, работещи в областта на културата, социалните дейности, изкуствата и образованието, провеждане на рекламно – информационна кампания, създаване на платформа София Арт. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Програма Европа. В рамките на проекта са достигнати над 150 души от целевата група – млади хора, представители на социално уязвими групи, представители на организации, работещи в областта на социалните дейности, изкуствата, културата и образованието. 

През 2015 година сдружението реализира проект „Зелено, жълто и синьо“. Общата цел на проектното предложение беше провеждане на позитивна информационна кампания, стимулираща устойчиво увеличаване на разделното изхвърляне и рециклиране на отпадъци, чрез създаване и популяризиране на интернет сайт за потребители, както и 60 секунден документален клип по темата. Проектът беше насочен към младежи,

граждански организации и образователни организации и институции. Проектът беше осъществен в периода май- ноември 2015 година с финансовата подкрепа на Програма Европа. В рамките на проекта са достигнати 100 души от целевата група. 

През 2017 година сдружението реализира проект „Културна пейка“ 
Основна цел на проектното предложение беше да допринесе за интелигентното и устойчиво развитие чрез създаването на знакови културни центрове на територията на град София и популяризиране на градски пространства с културно-историческо значение посредством позициониране на арт инсталация с QR кодове– „Културна пейка“, разработване на културна карта и провеждане на инициатива „Културна пейка“ с програма с културни събития. Проектът беше насочен към младежи, посетители на град София, млади творци, представители на ромската общност, като достигна до над 100 представители от целевата група. Проектът беше осъществен в периода май- ноември 2017 година с финансовата подкрепа на програма Европа.

През 2018 година сдружението стартира изпълнението на проект „Младежите и Европредседталството“, който предвижда провеждане на рекламно- информационна кампания, разработване на информационен сайт по въпросите на Европредседателството,  конкурс за есе и плакат и отпечатване на сборник с есета на ученици. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018.

През 2017 година сдружението проведе следните курсове за представители на социално – уязвими групи:

  1. Двудневно обучение на тема „Подготовка на документи за работа“. В обучението взеха участие 10 души, представители на социално-уязвими групи от град София.
  2. Тридневно обучение на тема: „Управление на проекти“. В обучението взеха участие  15 представители на ромски организации от България.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.