За правата на човека

ЧОВЕШКИ ПРАВА

Права на човека и права на гражданина. Права на човека и субективни права.


Bсички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Tе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.
ЧЛЕН 1 ОТ ВСEOБЩA ДEКЛAРAЦИЯ ЗA ПРAВAТA НA ЧOВEКA

Понятията права на човека и права на гражданина носят нееднакво съдържание. Ако погледнем в исторически план, те са разграничени още в знаменитата френска Декларация за правата на човека и гражданина от 1789г. По- късно се допуска и смесването им, но в съвременните конституционни и международно правни актове е налице явното им разграничение. Различията в смисъла и съдържанието на двете понятия са обосновани още от класическата естествено правна доктрина от XVII- XVIIIв. И тези различия са логическо следствие от разграничаването м/у човек и гражданин, м/у естественото и позитивното право и м/у естествено и гражданско състояние на индивида.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.